Huawei-CityU Workshop on Future Internet

 

22 May 2014 (Time: 10:00am ĘC 4:30pm; Venue: CityU B5-211)

 

Morning Session

 

Dr Huang Jianwei (HK Chinese U): Network economics

Dr Chuan Wu (HKU): Cloud economics

Prof Xiaotie Deng (Shanghai Jiao Tong Univ):  Game theory on networks

Prof Xiaofan Wang (Shanghai Jiao Tong Univ): Information networks

 

Afternoon Session

 

Prof G Ron Chen (CityU): Modeling internet topology

Dr Lin Dai (CityU): Modeling mobile networks

Dr Chee Wei Tan (CityU): Detecting rumor culprit on social networks

Dr Cong Wang (CityU): Cloud security

Dr Bin Xiao (HK PolyU): Cloud computing on wireless networks

Dr Henry Xu (CityU): Datacenter networks

Prof Jianping Wang (CityU): Network programmability and reliability

 

Other Participants:

Dr Gong Zhang (Huawei)

Prof Ming Xie (CityU)

Dr  Kejie Lu  (CityU)

Mr Jian Zhao (HKU)